NAJAVA STORITEV PRAZNENJA GREZNICE OZIROMA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

23. marec 2021 do 25. marec 2021

Kot izvajalci obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bled in Gorje izvajamo sistematično praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) enkrat na vsaka tri leta.

 

O predvidenem datumu praznjenja uporabnike oziroma lastnike stanovanjskih stavb (v nadaljevanju občane) obvestimo najmanj 14 dni pred predvidenim datumom praznjenja s priporočeno pošto s povratnico.

 

Praznjenje greznic (prevzem blata) in čiščenje grezničnih muljev na čistilni napravi se opravi enkrat na tri leta občanom, ki imajo greznico ali MKČN in nimajo možnosti priklopa na kanalizacijski sistem in se jim storitev ravnanja z grezničnimi goščami zaračunava mesečno pri obračunu komunalnih storitev. Tem občanom se storitev enkrat na tri leta opravi brez dodatnega plačila, saj to storitev že plačujejo mesečno pri obračunu komunalnih storitev.

 

Sistematično praznjenje greznic nam omogoča optimizacijo stroškov in s tem čim nižjo ceno te storitve za občane.

 

V času od začetka sistematičnega praznjenja greznic in MKČN pa opažamo, da veliko občanov brez upravičenega razloga želi prestavitev predvidenega datuma praznjenja greznice ali MKČN.

 

V primeru prestavitve datuma odvoza to pomeni, da moramo storitev praznjenja opraviti samo za en objekt na tem območju, in sicer izven predvidenega sistematičnega odvoza, kar pa poveča stroške odvoza in posledično pomeni višjo ceno te storitve za vse občane.

 

Ker želimo, da zahteve določenih občanov ne bi vplivale na ceno celotne storitve, bomo v primeru, da bodo želeli občani iz upravičenega razloga prestaviti datum predvidenega praznjenja grezničnih gošč, odvoz enkrat prestavili, in sicer na naslednji termin sistematičnega praznjenja ter ponovno poslali obvestilo najmanj 14 dni pred predvidenim datumom praznjena po pošti priporočeno s povratnico.

 

V primeru, da bi občani :

  • želeli prestavitev datuma predvidenega praznjenja grezničnih gošč brez upravičenega razloga;
  • želeli prestavitev datuma predvidenega praznjenja grezničnih gošč brez upravičenega razloga in se ne bi strinjali s prestavitvijo predvidenega datuma odvoza na naslednji termin sistematičnega praznjenja;
  • želeli prestavitev datuma predvidenega praznjenja grezničnih gošč na datum, ki bi ga določili občani sami;

bomo storitev primorani zaračunati na osnovi veljavnega cenika.

 

V primeru, da bodo občani prevzeli najavo o predvidenem datumu storitve praznjenja greznice ali MKČN in nas o morebitni željeni prestavitvi datuma praznjenja ne bodo obvestili; greznica ali MKČN pa ne bo pripravljena za praznjenje ali ne bo mogoč dostop do nje, bomo smatrali, da je bila storitev opravljena in bomo vsako morebitno nadaljnjo praznjenje v roku 3 let zaračunali po veljavnem ceniku.

 

Za dodatna pojasnila in morebitno prestavitev predvidenega datuma storitev praznjenja greznice ali MKČN nas občani lahko pokličejo na tel. št. 04 588 50 70 vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro ali nam pošljejo mail na naslov: info@wte.si vsaj tri delovne dni pred začetkom predvidenega datuma opravljanja storitve.

 

Lepo vas pozdravljamo!

 

Direktor Anže Bizjak

« nazaj na seznam