OBVESTILO O PRAZNJENJU PRETOČNIH GREZNIC IN PREVZEMA BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI BLED

1. januar 2021 do 1. januar 2022

Lastnike greznice ali male komunalne čistilne naprave, s tem obvestilom seznanjamo z novim načinom sistema prevzema in ravnanja z vsebino greznic in malih čistilnih naprav ter vzrokom za uvedbo sistematičnega praznjenja.

 

1. VZROKI ZA UVEDBO SISTEMATIČNEGA PRAZNJENJA

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov ter okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta. Tudi na območju občine Bled, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, se bo z mesecem aprilom 2015 začelo s sistematičnim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Male komunalne čistilne naprave in greznice bomo praznili v skladu z državno uredbo (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. l. RS št. 88/2011 z 4.11.2011) enkrat na tri leta, storitev pa se bo obračunavala mesečno na komunalnih položnicah. Ceno je potrdil občinski svet občine Bled in se mesečno obračunava glede na porabo pitne vode in sicer v višini 0,2934 €/m3. Ta cena vključuje en odvoz na vsake tri leta, medtem ko izredni odvoz stane 189,44 € na odvoz.

 

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode (ČD-SHW d.o.o.) je dolžan zagotavljati prevoz in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) ter obstoječih greznic in hkrati o tem voditi ustrezne evidence in poročati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

Dejavnost kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04, 20/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09),Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12 - 16.11.2012), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/2011 – 4.11.2011). Skladno z zgoraj navedeno zakonodajo je javno podjetje ČD-SHW d.o.o. dolžno uvesti sistematično praznjenje greznic in MKČN enkrat na tri leta in hkrati storitve mesečno obračunati.

 

Če niste priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, bomo začeli mesečno zaračunavati storitev prevzema in ravnanja z vsebino iz pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Osnova za zaračunavanje je količina dobavljene pitne vode. Za področja, kjer uporabniki nimajo merjenja vode s števci (pavšal), se bo storitev zaračunala glede na število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. V sklopu plačanih storitev odjemnemu mestu na obdobje treh let pripada enkrat praznjenje obstoječe greznice ali MKČN. Vse dodatne storitve se izvedejo na osnovi naročila in proti plačilu. Greznične gošče in blato mora izvajalec javne službe odvažati skladno s Programom praznjenja greznic in MKČN, ki ga potrdi pristojni organ lokalne skupnosti in spremlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Po izvedeni storitvi vam bo delavec iz ČD-SHW d.o.o. oziroma od njega pooblaščen drugi izvajalec predal potrdilo o opravljeni storitvi, ki bo veljalo kot dokazilo ob morebitnem inšpekcijskem nadzoru.

 

2. SISTEM PRAZNENJA GREZNIC IN MČN

Praznjenje greznic in MKČN se izvaja od 1. aprila do 31. oktobra. V primeru višje sile ali neugodnih vremenskih razmer (nizkih temperatur, večje količine snega) se lahko časovni termin tudi spremeni. Uporabniki stanovanjskih stavb boste predhodno pisno obveščeni o nameri prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode. Obvestilo vam bo poslano priporočeno s povratnico. Prosimo vas, da boste uredili in omogočili dostop do greznic in pokrovov. Uporabniki greznic in MKČN boste lahko v primeru upravičenih razlogov prestavili najavljeni datum praznjenja greznic in MKČN v skladu z dogovorom. O takšni nameri nas pokličete na tel. št. 04 588 50 70 vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro ali nam pošljete mail na naslov info@wte.si vsaj tri delovne dni pred začetkom opravljanju storitve. V primeru, da se na obvestilo ne boste odzvali, bomo kršitev prijavili pristojnemu inšpektorju. Izčrpane greznične gošče se bodo predelale na centralni čistilni napravi. Po odstranitvi mehanskih nečistoč se bodo gošče očistile po postopku čiščenja odpadne vode v očiščeno odpadno vodo in dehidriran mulj.

 

Praznjenje greznic (prevzem blata) in čiščenje grezničnih muljev enkrat na tri leta se uporabnikom ne zaračuna, ker je ta storitev že obračunana pri mesečnih obračunih komunalnih storitev. V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice in MKČN pogosteje kot na tri leta, ste uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe ČD – SHW d.o.o. in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani http://wte.si/wte-bled-d-o-o/. Praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN izvaja izključno izvajalec javne službe ČD – SHW d.o.o. in od njega pooblaščeni drugi izvajalci. Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz MKČN. V primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca dolžni prijaviti pristojnemu inšpektorju.

 

Občane tudi obveščamo, da odvoz in razsip grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen. Tudi te kršitelje bomo prijavili pristojnemu inšpektorju. Izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo s strani izvajalca javne službe izdano soglasje k oprostitvi plačila praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN za kmetijska gospodarstva (podrobna obrazložitev je pod točko 3).

 

3. OPROSTITEV PLAČILA PRAZNJENJA GREZNIC ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 88/11, 8/12) možnost, da blato iz lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

 

POZOR! Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN je potrebna pisna izjava, da se uporablja blato za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Ur.l. RS, št. 62/08) – obrazec najdete na spletni strani ČD-SHW d.o.o.. Izjava naj vsebuje tudi MID-KMG (številka kmetijskega gospodarstva) in podatek o številu GVŽ, ki ga dobite na KGZS ali priložite obrazec B iz subvencijske vloge. Izjavo posredujte pisno ali osebno na pogodbenega izvajalca ČD-SHW d.o.o., da vas bomo uvrstili na seznam uporabnikov, katerim ni potrebno prazniti greznice oziroma MKČN, s čimer ste tudi oproščeni mesečnega plačevanja storitev povezanih z greznicami oz. MKČN.

 

Vloga se šteje za ODOBRENO, če kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje dva kriterija:

 

1. KRITERIJ: Število GŽV je večje ali vsaj ENAKO številu stalno prijavljenih oseb (vpogled v centralni register prebivalstva)

in

2. KRITERIJ: Obremenitev kmetijskega gospodarstva znaša največ 1,9 GVŽ na hektar obdelovalne površine, pri čemer se upoštevajo le površine njiv (N 1100) in travnikov (T 1300) brez površin gozda.

 

Če se stranki vloga odobri, jo o tem pisno obvestimo. Vlogo mora stranka obnavljati na vsaka 3 leta. V nasprotnem primeru je dolžna uporabljati storitve gospodarske javne službe – praznjenje grezničnih gošč iz MKČN.

 

Dokument (pdf)

 

Pojasnila glede prestavitve predvidenega datuma praznjenja greznice ali male komunalne čistilne naprave (PDF)

« nazaj na seznam