Cenik

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/17) je Občinski svet Občine Šentjernej na 26. seji, dne 28.3.2018 sprejel sklep št. 032-385/2018 in 032-386/2018.

 

CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI ŠENTJERNEJ OD 01.04.2018

 

 

* Občina subvencionira ceno za gospodinjstva in uporabnike z neprofitno dejavnostjo v višini 0,6697 €/mesec za vodomer DN ≤ 20.

 

 

 

Star cenik

 

CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI ŠENTJERNEJ OD 01.02.2014 do 31.3.2018

 

 

 

 

 

 

CENIK STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI ŠENTJERNEJ (01.06.2013 - 31.01.2014)