Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šentjernej.

16. junij 2014

Obvestilo o praznjenju pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Šentjernej

 

ČD – SHW d.o.o. je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjernej in je dolžan najmanj enkrat na tri leta odpeljati blato in komunalno odpadno vodo iz greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju »MKČN«) na čistilno napravo.

 

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 88/2011, 8/2012) in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010).

 

Praznjenje greznic in MKČN se izvaja od 1. aprila do 31. oktobra. V primeru višje sile ali neugodnih vremenskih razmer se lahko časovni termin tudi spremeni.

 

Uporabniki stanovanjskih stavb boste predhodno pisno obveščeni o nameri prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode. Obvestilo vam bo poslano priporočeno s povratnico. Prosimo vas, da boste uredili in omogočili dostop do greznic in pokrovov. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. O novem datumu boste naknadno obveščeni. Izčrpane greznične gošče se bodo predelale na čistilni napravi Občine Šentjernej. Po odstranitvi mehanskih nečistoč se bodo gošče očistile po postopku čiščenja odpadne vode v očiščeno odpadno vodo in dehidriran mulj.

 

Uporabniki greznic in MKČN boste lahko v primeru upravičenih razlogov prestavili najavljeni datum praznjenja greznic in MKČN v skladu z dogovorom. O takšni nameri nas pokličete na tel. št. 07 393 35 83 vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro ali na št. GSM 041/630-270 ali pa nam pošljete mail na naslov: franc.hudoklin@wte.si vsaj tri delovne dni pred začetkom opravljanja storitve. Isto velja tudi za naročila IZREDNIH praznjenj GREZNIC. V primeru, da se na obvestilo ne boste odzvali, bomo kršitev prijavili pristojnemu inšpektorju.

 

Praznjenje greznic (prevzem blata) in čiščenje grezničnih muljev na ČN enkrat na tri leta se uporabnikom ne zaračuna, ker je ta storitev že obračunana pri mesečnih obračunih komunalnih storitev.

 

V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice in MKČN pogosteje kot na tri leta, ste uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe ČD – SHW d.o.o. in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani http://www.wte.si/cd-shw-sentjernej/.

 

Poudarjamo, da lahko praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN na območju Občine Šentjernej izvaja izključno samo izvajalec javne službe ČD – SHW d.o.o. in od njega pooblaščeni izvajalci storitev odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN.

 

Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz MKČN.V primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca dolžni prijaviti pristojnemu inšpektorju.

 

Občane tudi obveščamo, da odvoz in razsip grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen. Tudi te kršitelje bomo prijavili pristojnemu inšpektorju.

 

Izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo s strani izvajalca javne službe izdano soglasje k oprostitvi plačila praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN za kmetijska gospodarstva. Za dodatne informacije o eventuelni oprostitvi obveznosti odvoza grezničnih gošč in čiščenja le teh na ČN (za kmetijska gospodarstva na osnovi Uredbe o obdelavi biološka razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/2008) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 89/2011 in 8/2012)) pokličite zgoraj navedeno tel. št. ali nam pošljite mail.

 

Šentjernej, marec 2016

« nazaj na seznam